Pistolskytte. Hur fungerar det?

Hur börjar man?

Du måste bli medlem i en av Svenska Pistolskytteförbundet godkänd skytteförening. Mönsterås Pistolklubb är ett exempel på en sådan förening och vi tar gärna emot nya medlemmar. Vi har många erfarna skyttar som gärna delar med sig av sin erfarenhet och vi har lånevapen som du får använda fram till dess att du kan få egna licenser. 

Skytte är en sport som passar för alla och den sociala samvaron är av stor vikt. 

För att erhålla egna licenser så finns det ett antal rimliga minimikrav som man skall uppfylla innan det kan bli aktuellt att få egna vapenlicenser.

 

Vilka krav ställs för en första licens?

Dessa krav ställer vi och myndigheterna upp för att du skall beviljas pistollicens: 

 

*Du skall vara 18 år. 
*Du skall vara EU medborgare. 
*Du skall ha innehaft medlemskap i av förbundet godkänd skytteförening i minst 6 månader, samt ha varit aktiv vid träning, tävling och ha visat intresse för att hjälpa till i föreningens verksamhet. 
*Du skall uppfylla kraven för pistolskyttemärke i guld.  
*Du skall inneha pistolskyttekortet ”Grönt kort”, för vilken utbildning sker i föreningens regi. 
*Du skall ha ett behov av vapen, vilket din förening intygar till polismyndigheten. Om du ej uppfyller kriterierna för aktivt medlemskap så kommer detta framgå av intyget.
*Du skall vara lämplig att inneha vapen och utöva skytte, vilket polisen bl.a. prövar mot brottsregistret. Grov brottslighet diskvalificerar normalt en person för allt vapeninnehav. 

Licensen.

Punkterna ovan gäller för din första licens. I MPK tillämpar vi regeln att den första licensen skall vara för ett vapen i grupp C, d.v.s. kaliber .22 eftersom detta är det lämpligaste ”skarpa” vapnet att börja med. Först efter ytterligare sex månaders medlemskap kan det bli aktuellt att förvärva grövre vapen. I princip så står det dig då fritt att välja det eller de vapen du önskar inom ramarna för vår verksamhet, men självklart så skall klubben även nu intyga behovet, och det gör vi - om du fortfarande uppfyller kraven för aktiva medlemmar. 

Licensen.

Punkterna ovan gäller för din första licens. I MPK tillämpar vi regeln att den första licensen skall vara för ett vapen i grupp C, d.v.s. kaliber .22 eftersom detta är det lämpligaste ”skarpa” vapnet att börja med. Först efter ytterligare sex månaders medlemskap kan det bli aktuellt att förvärva grövre vapen. I princip så står det dig då fritt att välja det eller de vapen du önskar inom ramarna för vår verksamhet, men självklart så skall klubben även nu intyga behovet, och det gör vi - om du fortfarande uppfyller kraven för aktiva medlemmar. 

Hårda krav? 

Verkar kraven hårda? Det är de egentligen inte, och den som har ett genuint intresse för vår sport har alla möjligheter att lyckas. Av de som söker sig till oss är det en mycket liten del som inte klarar av att uppfylla kraven för guldmärket under sina första sex månader. Väldigt få av de som söker sig till oss - nekas licens när tiden är mogen. Det är också av vikt att man visar intresse och deltar i klubbens övriga aktiviteter.

Pistolskyttekort.

Utbildningen för det ovan nämnda pistolskyttekortet, ”gröna kortet” sker i form av en studiecirkel och varvas med teori och praktik samt diskussioner kring de frågor som dyker upp. Kursen utgör en grundutbildning inom SPSF's discipliner, och omfattar exempelvis säkerhet, regler och skjutteknik. Den ska genomgås i samband med att man blir medlem. Som avslutning på utbildningen så får ni visa era kunskaper i form av ett skriftligt prov. Utbildningen sker normalt under våren så att man sedan kan fortsätta med att vara med på klubbträningarna under hela skyttesäsongen. För att erhålla pistolskyttekortet måste man uppfylla kraven för bronsmärket.

Åldersgräns.

18-års gränsen är ett av kraven för att få licens. 

Inget vapen?

MPK tillhandahåller klubbvapen i vapengrupp C för alla medlemmar som har behov av att låna vapen. Dessa vapen står även till förfogande vid tävlingar. För detta tar vi en liten avgift, och vi säljer även ammunition till medlemmarna för ett rimligt pris. 

Vanligtvis så är det heller inget problem att få låna vapen av kamraterna om man saknar licens för någon tävling som man vill delta i. Detta är dock självklart något som är upp till varje enskild medlem att avgöra så länge det ej strider mot lagar eller sunt förnuft.

Ta reda på vad som gäller i ert fall!

Övrigt.

Om du har några ytterligare frågor om klubbens verksamhet, eller om du undrar något om skytte och vapen i allmänhet så ser vi gärna att du skickar oss en fråga via e-post. Använd gärna formuläret under "Kontakt" så återkommer vi till Er.

© 2016 BY RUEBOURNE DESIGN , KALMAR